ERCİYES DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen yazılar dil, kültür, fikir, sanat, folklor, edebiyat, biyografi, tarih vb. konularla ilgili olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış özgün yazılar olmalıdır. Hakem heyeti, gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmayacağından bu durumun etik sorumluluğu yazara aittir.

2. Gönderilen yazılar, önce editörler tarafından yayın ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınan iki hakeme gönderilir. Yazarların ve hakemlerin adları gizlenir. Hakem raporları, iki yıl saklanır. İki hakemden de “yayınlanabilir” görüşü alamayan yazılar, yayınlanmaz ve sahibine iade edilmez. Hakemlerin düzeltme önerilerini yerine getirmeyenlerin yazıları, yayınlanmaz. Kişileri veya kurumları karalayan siyasi yazılar, dergimizde yayınlanmaz. Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarına aittir.

3. Yazılar, erciyesdergisi@mynet.com veya bilgi@erciyesdergisi.com adresine gönderilmelidir.

4. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayıda yazısı bulunan yazarlara ikişer adet dergi gönderilir.

5. Yazılar, aşağıdaki ölçütlere uyularak hazırlanmalı ve (özel sayılar hariç) sekiz sayfayı geçmemelidir:

PC uyumlu Microsoft Word programında, Times New Roman, Arial veya Verdana yazı karakteriyle 11 punto, tek satır aralıklı yazılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Paragraflar 0,6 cm içeriden başlatılmalı, paragraf aralarında ve şiirlerde dörtlükler (bentler veya beyitler) arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Satır sonundaki kelimeler hecelenmemelidir.

Metin içinde vurgulanması gereken yerler, kalın (bold) değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harflerle ve tırnak içinde yazılmalı; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 0,6 cm içeride, blok hâlinde, 10 punto ile yazılmalıdır.

Başlıklar büyük harflerle kalın (bold) yazılmalı ve satır ortalanmalıdır. Yazar adı, soyadı başlıktan sonra kalın (bold) harflerle yazılıp sağa yaslanmalıdır. Şairin adı, şiirin altına yazılmalıdır.

Noktalama işaretlerinden sonra, aralık çubuğuyla bir boşluk bırakılmalıdır.

Yazarın (varsa) kurumu ve e-posta adresi başlık sayfasının altında verilmelidir.

Özel imla gerektirmeyen durumlarda, TDK Yazım Kılavuzu’nun son baskısı esas alınmalı ve kısaltmalar, bu kılavuzdaki biçimde yazılmalıdır.

Jargondan ve gereksiz teknik dilden kaçınılmalıdır.

Metnin gerektirdiği durumlarda, kullanılan fontların ayrıca gönderilmesi kaydıyla, transkripsiyon harfleri kullanılabilir.

6. Kaynak gösterme: Dipnotlar, yalnız açıklama için kullanılmalı; atıflar, sayfa içerisinde ilgili bölümden hemen sonra (Ercilasun 1998: 27) örneğindeki gibi parantez içinde gösterilmelidir.

İnternet sayfalarına yapılan atıflarda adres dizini yine metin içerisinde tam olarak gösterilmelidir: (http://tdk.org.tr/sozluk.html)

7. Kaynaklar: Çalışmada yararlanılan kaynaklar, aşağıdaki örneklere uygun biçimde yazının altına alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Makale adları tırnak işareti içinde verilmeli, eser adları eğik yazılmalıdır.

ARAT, Reşit Rahmeti (1979); “Uygurca Yazılar Arasında II”, Türk Dili Edebiyatı Dergisi, XXIII, İstanbul, s. 17-28.

ERCİLASUN, Ahmet B. (1998); Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınevi.

8. Telif hakkı: Dergimizde yayınlanan yazılara telif ücreti ödenmez. 

9. Editörler, yayın ilkelerine uymayan ifadeleri çıkarabilir/değiştirebilir, imla düzeltmeleri yapabilirler.